Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-2 ГС (МС). Личная карточка государственного (муниципального) служащего

Унифицированная форма N Т-2 ГС (МС)
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301016 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

---------T-------T-----------T---------------T-------T----------T-------------T----------+
і Дата іТабель-іИдентифика-і   Номер   іАлфавиті Характер і Вид работы і  Пол  і
ісостав- і ный і ционный і страхового  і    і работы і(основная, поі(мужской, і
і ления і номер і  номер  і свидетельства і    і     ісовместитель-і женский) і
і    і    іналогопла- ігосударственно-і    і     і  ству)  і     і
і    і    і тельщика іго пенсионного і    і     і       і     і
і    і    і      і страхования і    і     і       і     і
+--------+-------+-----------+---------------+-------+----------+-------------+----------+
і    і    і      і        і    і     і       і     і
і    і    і      і        і    і     і       і     і
L--------+-------+-----------+---------------+-------+----------+-------------+-----------

              Личная карточка
        государственного (муниципального) служащего

              I. Общие сведения

                           --------T---------+
                  Трудовой договор і номер і     і
                           +-------+---------+
                           і дата і     і
                           L-------+----------
1. Фамилия _________________ Имя __________ Отчество ___________________

                               ----------+
                               і  Код  і
                               +---------+
2. Дата рождения                       і     і
        ---------------------------------------------+---------+
           день, месяц, год            і     і
                               +---------+
3. Место рождения _______________________________ по ОКАТО і     і
                               +---------+
4. Гражданство __________________________________ по ОКИН  і     і
                               +---------+
5. Знание иностранного языка ____ ______________ по ОКИН  і     і
           наменование степень знания      +---------+
                               і     і
           ___________ ______________      +---------+
           наменование степень знания по ОКИН  і     і
                               +---------+
6. Образование __________________________________ по ОКИН  і     і
          полное среднее, начальное         L----------
     профессиональное, среднее профессиональное,
          высшее профессиональное

-----------------------------------T-------------------------------------------T------------+
іНаименование образовательного   іДокумент об образовании, о квалификации илиі  Год   і
іучреждения            і    наличии специальных знаний     і окончания і
+----------------------------------+---------------T----------T----------------+------------+
і                 і наименование і серия  і   номер   і      і
+----------------------------------+---------------+----------+----------------+      і
і                 і        і     і        і      і
+----------------------------------+---------------+----------+----------------+------------+
іКвалификация по документу об   і    Направление или специальность по документу    і
іобразовании            і                            і
+----------------------------------+--------------------------------------------------------+------------+
і                 і                            і      і
+----------------------------------+                            і      і
і                 і                       Код по ОКСОі      і
L----------------------------------+--------------------------------------------------------+-------------

-----------------------------------T---------------------------------------T----------------+
іНаименование образовательного   іДокумент об образовании, о квалификацииі   Год    і
іучреждения            і  или наличии специальных знаний   і  окончания  і
+----------------------------------+---------------T----------T------------+----------------+
і                 і наименование і серия  і  номер  і        і
+----------------------------------+---------------+----------+------------+        і
і                 і        і     і      і        і
+----------------------------------+---------------+----------+------------+----------------+
іКвалификация по документу об   і    Направление или специальность по документу    і
іобразовании            і                            і
+----------------------------------+--------------------------------------------------------+------------+
і                 і                            і      і
+----------------------------------+                            і      і
і                 і                       Код по ОКСОі      і
L----------------------------------+--------------------------------------------------------+------------+
 Послевузовское профессиональное                              і      і
 образование            _______________________________________   Код по ОКИНі      і
                   аспирантура, адъюнктура, докторантура         і      і
                                              L-------------

-----------------------------------T---------------------------------------T----------------+
іНаименование образовательного,  і Документ об образовании, номер, дата і   Год    і
інаучного учреждения        і        выдачи         і  окончания  і
+----------------------------------+---------------------------------------+----------------+
і                 і                    і        і
+----------------------------------+---------------------------------------+----------------+
і                 і                    і        і
+----------------------------------+---------------------------------------+----------------+
і                 і    Направление или специальность по документу    і
+----------------------------------+--------------------------------------------------------+
і                 і                            і
+----------------------------------+--------------------------------------------------------+------------+
і                                        Код по ОКСОі      і
L-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
                                         Код по ОКИНі      і
                                              L-------------
 7. Ученая степень ______________________________________________________________
                кандидат наук, доктор наук

                     2-я страница формы N Т-2ГС (МС)

8. Стаж работы (по состоянию на " " ______________ 20  г.):
 Общий            __________ дней  __________ месяцев   __________ лет
 Непрерывный         __________ дней  __________ месяцев   __________ лет
 Стаж государственной (муниципальной) службы:
 для надбавки за выслугу лет __________ дней  __________ месяцев   __________ лет
 для доплаты к пенсии
               __________ дней  __________ месяцев   __________ лет

                                     ------------+
9. Состояние в браке   _____________________________ Код по ОКИН    і      і
                                     L------------

   10. Состав семьи:

-------------------------T--------------------------------T-------------+
і  Степень родства   і   Фамилия, имя, отчество   іГод рождения і
і(ближайшие родственники)і                і       і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і      1      і        2        і   3   і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і            і                і       і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і            і                і       і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і            і                і       і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і            і                і       і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і            і                і       і
+------------------------+--------------------------------+-------------+
і            і                і       і
L------------------------+--------------------------------+--------------

11. Паспорт: N ___________ Дата выдачи " " _______________   г.

Выдан    _____________________________________________
        наименование органа, выдавшего паспорт
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
_________________________

Дата регистрации по месту жительства " " ________________   г.
Номер телефона _______________________

           II. Сведения о воинском учете

                         і
                         і6. Наименование военного
1. Категория запаса ___________________________ ікомиссариата по месту жительства ____________
                         і
2. Воинское звание  ___________________________ і_____________________________________________
                         і
3. Состав (профиль) ___________________________ і7. Состоит на воинском учете:  ____________
                         і
4. Полное кодовое обозначение ВУС   _________ іа) общем (номер команды, партии) ____________
                         і
5. Категория годности к военной службе _________ іб) специальном          ____________
                         і
                         і8. __________________________________________
                         і    отметка о снятии с воинского учета


Работник кадровой службы ___________ ________________ _____________________
              должность  личная подпись  расшифровка подписи
Работник __________________
      личная подпись

" " _____________ 20 г.

                     3-я страница формы N Т-2 ГС (МС)

      III. Прием на работу и переводы на другую работу

----------------T----------------T-------------------T-----------------T---------T----------------+
і   Дата   і Структурное  і   Должность   іОклад, надбавка, іОснованиеі Личная подпись і
і        і подразделение і          і    руб    і     і  владельца  і
і        і        і          і         і     ітрудовой книжки і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і    1    і    2    і     3     і    4    і  5  і    6    і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
+---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+----------------+
і        і        і          і         і     і        і
L---------------+----------------+-------------------+-----------------+---------+-----------------

 IV. Присвоение квалификационного разряда, классного чина, дипломатического ранга, воинского звания

-----------T---------------------------------------T--------------T----------------T--------------+
і  Дата  іКвалификационный разряд, классный чин, і  Размер  і  Основание  іЛичная подписьі
і     і дипломатический ранг, воинское звание інадбавки, руб і        і владельца  і
і     і                    і       і        і  трудовой  і
і     і                    і       і        і  книжки  і
+----------+---------------------------------------+--------------+----------------+--------------+
і  1   і          2          і   3    і    4    і   5    і
+----------+---------------------------------------+--------------+----------------+--------------+
і     і                    і       і        і       і
+----------+---------------------------------------+--------------+----------------+--------------+
і     і                    і       і        і       і
L----------+---------------------------------------+--------------+----------------+---------------

                       V. Аттестация

----------------T------------------------------------T------------------------T-------------------+
іДата аттестацииі     Решение комиссии     і Документ (протокол)  і   Основание   і
і        і                  +-------------T----------+          і
і        і                  і  номер  і  дата  і          і
+---------------+------------------------------------+-------------+----------+-------------------+
і    1    і         2         і   3   і  4   і     5     і
+---------------+------------------------------------+-------------+----------+-------------------+
і        і                  і       і     і          і
+---------------+------------------------------------+-------------+----------+-------------------+
і        і                  і       і     і          і
+---------------+------------------------------------+-------------+----------+-------------------+
і        і                  і       і     і          і
+---------------+------------------------------------+-------------+----------+-------------------+
і        і                  і       і     і          і
L---------------+------------------------------------+-------------+----------+--------------------

                   VI. Повышение квалификации

-------------------------T-------------T----------------T----------------------------T-------------+
і     Дата     іВид повышенияі Наименование і Документ (удостоверение, і Основание і
+-----------T------------+квалификации іобразовательного+-------свидетельство)-------+       і
і начала  і окончания і       і учреждения,  інаименова-і серия, і дата і       і
і обучения і обучения і       і  место его  і  ние  і номер і    і       і
і      і      і       і  нахождения  і     і     і    і       і
+-----------+------------+-------------+----------------+----------+---------+-------+-------------+
і   1   і   2   і   3   і    4    і  5   і  6  і  7  і   8   і
+-----------+------------+-------------+----------------+----------+---------+-------+-------------+
і      і      і       і        і     і     і    і       і
+-----------+------------+-------------+----------------+----------+---------+-------+-------------+
і      і      і       і        і     і     і    і       і
+-----------+------------+-------------+----------------+----------+---------+-------+-------------+
і      і      і       і        і     і     і    і       і
L-----------+------------+-------------+----------------+----------+---------+-------+--------------

                 VII. Профессиональная переподготовка

-------------------------------T----------------T-----------------------------------T-------------+
і       Дата       і Специальность і Документ (диплом, свидетельство) і Основание і
і               і (направление) і                  і       і
+---------------T--------------+        +-----------T------------T----------+       і
і  начала   і окончания  і        інаименова- і  номер  і  дата  і       і
іпереподготовки іпереподготовкиі        і  ние  і      і     і       і
+---------------+--------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+
і    1    і   2    і    3    і   4   і   5   і  6   і   7   і
+---------------+--------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+
і        і       і        і      і      і     і       і
+---------------+--------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+
і        і       і        і      і      і     і       і
+---------------+--------------+----------------+-----------+------------+----------+-------------+
і        і       і        і      і      і     і       і
L---------------+--------------+----------------+-----------+------------+----------+--------------

                     4-я страница формы N Т-2 ГС (МС)

   VIII. Государственные и ведомственные награды, почетные звания

----------------------------------T-------------------------------------+
іНаименование награды (поощрения) і       Документ        і
і                 +--------------T------------T---------+
і                 і наименование і  номер  і дата  і
+---------------------------------+--------------+------------+---------+
і        1        і   2    і   3   і  4  і
+---------------------------------+--------------+------------+---------+
і                 і       і      і     і
+---------------------------------+--------------+------------+---------+
і                 і       і      і     і
+---------------------------------+--------------+------------+---------+
і                 і       і      і     і
L---------------------------------+--------------+------------+----------

                IX. Отпуск

---------------T----------------T-----------T----------------T----------+
і Вид отпуска і Период работы іКоличество і   Дата   іОснование і
і (ежегодный, +--------T-------+календарных+------T---------+     і
і учебный, без і  с  і по  і  дней  іначалаіокончанияі     і
і сохранения і    і    і отпуска і   і     і     і
і заработной і    і    і      і   і     і     і
і платы и др.) і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і   1    і  2  і  3  і   4   і 5  і  6  і  7   і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
+--------------+--------+-------+-----------+------+---------+----------+
і       і    і    і      і   і     і     і
L--------------+--------+-------+-----------+------+---------+-----------

 X. Социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с
              законодательством

---------------------------T----------------------------T---------------+
і  Наименование льготы  і     Документ     і  Основание  і
і             +------------T---------------+        і
і             і  номер  і дата выдачи і        і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і      1       і   2   і    3    і    4    і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і             і      і        і        і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і             і      і        і        і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і             і      і        і        і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і             і      і        і        і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і             і      і        і        і
+--------------------------+------------+---------------+---------------+
і             і      і        і        і
L--------------------------+------------+---------------+----------------

            X. Дополнительные сведения

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

XI. Основание прекращения трудового
договора (увольнения)       _____________________________________

Дата увольнения " " ____________________ 20 г.

Приказ (распоряжение) N ____________ от " " _______________ 20 г.

Работник кадровой службы _________ ______________ ____________________
             должность личная подпись  расшифровка подписи

Работник  __________________________
        личная подпись

 
Rambler's Top100